Ansvar

Eurest, som endel av Compass Group i Norge, deler selskapets overordnede krav og føringer for sosialt ansvar

Ansvar

Vårt viktigste prinsipp er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og ansatte.

Helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet i vår daglige virksomhet, og skal prege alt vi gjør. Dette prinsippet skal styre våre handlinger og beslutninger hver eneste dag.

Compass Group globalt har sterkt samfunnsengasjement og har siden 1996 hatt et eget program for samfunnsansvar for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne og å fremme bærekraft og mangfold.

 

Samfunnsansvar

Compass Group globalt har lange tradisjoner for sterkt samfunnsengasjement og har siden 1996 hatt et eget program for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne samt å fremme bærekraft og mangfold.

Vi tilstreber i samarbeid med våre leverandører å tilby flest mulige Fair Trade merkede produkter til våre kunder, slik at alle parter kan være trygge på at produksjonen foregår under trygge sosiale vilkår.

For å bidra til å verne om miljøet og det biologiske mangfold, tilbyr vi et bredt sortiment av økologiske produkter.

Samfunnsansvar

Etisk handel

Etisk handel/ Fair Trade

Fair Trade er det internasjonale navnet på en merkeordning. I Norge administreres denne av blant annet Fair Trade Max Havelaar Norge, som et av 20 nasjonale initiativer rundt om i verden. De fleste norske forbrukere kjenner i dag til merkeordninger som Svanen for miljø, og Debio for økologisk produksjon.

Fair Trade er merkeordningen som garanterer at produkter er handlet på en slik måte at produsentene får skikkelig betaling for sine produkter, og lever og arbeider under tryggere sosiale vilkår

Vi tilstreber i samarbeid med våre leverandører å tilby flest mulige Fair Trade merkede produkter til våre kunder, slik at alle parter kan være trygge på at produksjonen foregår under trygge sosiale vilkår.

Økologiske produkter

Økologisk produksjon bygger på et idégrunnlag, en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen. Målet er en bærekraftig forvaltning av ressurser. Vi er avhengig av et samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter som sammen utgjør ledd i en kjede.

Ved produksjon av økologisk mat forsøker man å unngå skader og forringelse av naturmiljøet og det biologiske mangfoldet. For å bidra til å verne om miljøet og det biologiske mangfold, tilbyr vi et bredt sortiment av økologiske produkter innenfor ulike varegrupper og kategorier.

Etisk handel

Code of Business Conduct

Som en stor aktør i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder.

Dette gjelder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser og for profesjonalitet og etikk i måten vi driver vår virksomhet på. Code of Business Conduct inneholder våre retningslinjer for hvordan vi skal håndtere, og opptre i, alle våre relasjoner mot kunder, medarbeidere, leverandører og investorer.

En av våre kjerneverdier er ”åpenhet, tillit og integritet” og gjennom vår Code of Business Conduct viser vi at dette er noe vi tar på alvor og som er av stor betydning for oss.

Matsikkerhet

Maten vi leverer er alltid håndtert, lagret, forberedt og frembudt under forhold som gjør at den ikke blir forurenset.

Alle ansatte har fått nødvendig og relevant opplæring i, og følger prosedyrer knyttet til deres arbeidsområde.  Ledelsen tar ansvar og følger opp at ansatte er orientert om, og utfører, gjeldende prosedyrer. Vårt mål er null uønskede hendelser knyttet til matforgiftning og allergi.

Alle våre enheter som produserer og serverer næringsmidler er registrert hos, eller godkjent av Mattilsynet.

Virksomheten har basert sitt internkontrollsystem på - og følger Nasjonale Retningslinjer for Trygg Mat i Forpleinings- og Serveringsbransjen. Dette er en bransjestandard utarbeidet av NHO Reiseliv og NHO Service. Det Norske Veritas har hatt det faglige ansvaret i utarbeidelsen. Med ”nasjonal” menes at retningslinjene er vurdert og anerkjent av Mattilsynet som egnet til å oppfylle regelverket.

Styringssystemet dekker alle våre aktiviteter som omfatter matproduksjon. Styringssystemet er bygget opp hovedsakelig etter EU-forordningens to krav:

  • HACCP – fareanalyse og risikovurdering i matproduksjonen
  • God hygienepraksis

Matsikkerhet