Trygghet

Våre sertifiseringer

VIRKSOMHETEN BENYTTER INTERNASJONALE ANERKJENTE STANDARDER FOR KVALITET, SIKKERHET, MILJØ OG MATRYGGHET

Det er svært viktig for oss å sikre at vi gjør de riktige tingene til rett tid.

De internasjonale sertifiseringene vi har oppnådd (ISO 9001/14001/18001), er alle viktige bevis på hvor stor betydning vi tillegger alle sider av helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

ANSVAR

Ledere på alle nivåer har ansvar for å bidra til en trygg og sunn arbeidsplass, og de plikter å iverksette retningslinjer for HMS innenfor sine respektive ansvarsområder. Som en del av selskapets årlige utviklingssamtaler blir innsatsen målt mot følgende:

  • Samsvar med Compass Groups HMSK-standarder og retningslinjer.
  • Etablering og opprettholdelse av trygge arbeidsplasser
  • Engasjement i utarbeidelse, organisering og iverksetting av prosedyrer som omfatter helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlige systemer og rutiner.
  • Opplæring av medarbeidere og linjeledere i å utføre oppgavene de er tildelt på en tilfredsstillende måte.
  • Effektiv bruk av selskapets ressurser til å oppfylle forpliktelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

HMS Sertifiseringer

Våre HMSK mål

FOR OSS HAR HMS HØYESTE PRIORITET. LEDELSEN I NORGE ER OPPTATT AV Å UTVIKLE, INTEGRERE OG IMPLEMENTERE VÅRE HMSK-STYRINGSSYSTEMER.

Dette blir hovedsaklig formidlet til hele organisasjonen gjennom ulike prosedyrer. Retningslinjene for kvalitet, miljø og sikkerhet danner grunnlaget, og målene utgjør drivkraften for kontinuerlig utvikling. Ledelsen foretar jevnlige gjennomgåelser av systemene. Formålet er å vurdere om styringssystemene oppfyller kravene i standardene og overveie eventuelle forbedringer av systemene. Ledelsen skal sørge for tilstrekkelige ressurser til å gjøre systemene effektive.

Den øverste ledelsen mottar HMSK-rapporter og delegerer ansvar til HMSK-ledelsen for tilsyn med og gjennomgåelse av HMSK-tiltakene i selskapet.

DELMÅL OG MÅL

Det fastsettes delmål og mål gjennom tiltak på konsernnivå, endringer i regelverk og retningslinjer, revisjonsresultater, ulykkes- og skadestatistikker og diverse miljøaspekter. Disse må være målbare og gjennomførbare.

Delmål og mål fastsettes, formidles og kontrolleres innenfor de aktuelle funksjoner og nivåer i selskapet. Fremdriften i forhold til mål gjennomgås minst én gang i året.

 

HMS Mål

Opplæring og kvalitetssikring

SAMTLIGE MEDARBEIDERE I EUREST FÅR OPPLÆRING I OG ER KVALIFISERT FOR Å UTFØRE SINE ARBEIDSOPPGAVER.

Vi krever at alle i organisasjonen opptrer forsvarlig, i samsvar med loven og mønsterpraksis. Det er avgjørende for å forebygge risiko for uønskede hendelser for våre medarbeider og gjester.

Det skjer gjennom seminarer og workshops, spesialopplæring for driftsledere, internopplæring og e-læring. Et omfattende og brukervennlig program som er utarbeidet spesielt for vår virksomhet.

Opplæring

Måling av HMSK

VI BENYTTER EN SYSTEMATISK MODELL FOR GJENNOMGÅELSE AV YTELSE, FOR Å KONTROLLERE AT STYRINGSSYSTEMET FOR HELSE OG SIKKERHET BLIR EFFEKTIVT IMPLEMENTERT PÅ ALLE NIVÅER I ORGANISASJONEN.

Aktiv kontroll gir selskapet tilbakemelding om ytelse og samsvar med standarder, noe som danner grunnlag for selvregulering og kontinuerlig utvikling mot målene som er satt.

Helse og sikkerhet står på dagsorden på alle ledermøter, deriblant periodiske gjennomgåelser av HMS-data og måloppnåelse.

Driftsledelsen har rutinemessige gjennomgåelser av interne spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet for å sikre samsvar med selskapets krav innenfor fastsatte tidsrammer.

Rutinemessige internrevisjoner blir utført som en kontroll.

Lederne for de ulike forretningsenhetene har helse-, miljø- og sikkerhetsmøter, som fungerer som et forum for konsultasjon med medarbeidere og gjennomgåelse av interne statistikker.

Alle interne risikovurderinger er gjenstand for en årlig gjennomgåelse.

Måle resultater

Miljø

VI GÅR AKTIVT INN FOR Å REDUSERE MILJØPÅVIRKNINGEN. DETTE ARBEIDET OMFATTER BLANT ANNET Å HINDRE FORURENSNING, HÅNDTERE AVFALL OG SPARE ENERGI.

Som en av verdens største leverandører av måltids- og støttetjenester er vi klar over at vår virksomhet kan ha stor innvirkning på miljøet. Derfor erkjenner vi et ansvar for hele tiden forsøke å prestere bedre med hensyn til miljø.

Vi samarbeider nært med kunder og leverandører når det gjelder å sikre strategier og samordne prioriterte områder. Gjennom vårt miljøstyringssystem oppnår vi kontinuerlige, målbare forbedringer i måten å håndtere energi, vann og transport på samt forebygge forurensning og avfall.

Eksempler på holdningen vi inntar på dette området, er årlige kjøp av klimakvoter og bruk av miljømerkede kjemikalier til rengjøring.

Miljøet vårt